Правила прийому магістрів у 2018 році

$(document).ready(function () { $("#scroll").click(function () { var elementClick = $(this).attr("href"); var destination = $(elementClick).offset().top; if ($.browser.safari) { $('body').animate({ scrollTop: destination }, '10'); //100 - скорость } else { $('html').animate({ scrollTop: destination }, '10'); } return false; });});

 

I. Сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на дневную и заочную форму обучения для получения степени "Магистр"

1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ХАІ, конкурсний відбір та зарахування на денну форму навчання вступників на основі базової або повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:
 
 • прийом заяв і документів з 10 липня до 26 липня;
 • прийом фахових вступних випробувань, додаткових фахових вступних випробувань та екзамену з іноземної мови — з 27 липня до 02 серпня;
 • конкурсний відбір та зарахування — за державним замовленням не пізніше 20 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше — 15 вересня.
2. Переведення на вакантні місця (денна форма навчання, на здобуття ступеня магістра) державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (відповідно до Умов та Правил прийому), не пізніше 28 серпня.
 
3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ХАІ, конкурсний відбір та зарахування на заочну форму навчання вступників на основі базової або повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:
 
 • прийом заяв і документів з 10 серпня до 31 серпня;
 • прийом фахових вступних випробувань та екзамену з іноземної мови — з 01 вересня до 06 вересня;
 • конкурсний відбір та зарахування — за державним замовленням не пізніше 11 вересня, за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 15 вересня.

II. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ХАІ

1. Заяви для участі у конкурсному відборі до ХАІ (5 факультет) на денну або заочну форму навчання вступників на основі базової або повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра подають тільки в паперовій формі.
2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ХАІ. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання. Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
 
 • «претендую на участь в конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
 • «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб».
 
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.
4. Вступник пред’являє особисто оригінали:
 
 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію медичної довідки за формою 086-о для медичного пункту ХАІ.

6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ХАІ. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

III. Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань.
 
2. Особа може вступити до ХАІ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.
 
3. Конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:
 
КБ = П1 + П2 + СБ + ДБ
 
де:
 
П1 - оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів);
П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);
СБ - середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за 100 бальною шкалою);
ДБ - додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

 

Визначення додаткових балів за навчальні та наукові досягнення
Види активності Кількість балів Підтвердження
1 Участь у студентських олімпіадах з фаху:

- призери олімпіад міжнародного рівня;

- призери ІІ туру Всеукраїнської олімпіади.

20

10

Накази, грамоти, дипломи
2 Конкурси наукових студентських робіт:

- призери конкурсів міжнародного рівня;

- призери ІІ туру Всеукраїнських конкурсів;

- призери регіональних (обласних) конкурсів.

20

10

50

Накази, грамоти, дипломи
3 Наявність патенту або свідоцтва на реєстрацію програмного засобу, винаходу. 10 Ксерокс патенту, свідоцтва
4 Наукова діяльність:

- наукова стаття у міжнародних журналах і збірках наукових праць;

- наукова стаття у всеукраїнських журналах і збірках наукових праць.

20

10

Ксерокопія статті
Якщо у статтях, патентах або свідоцтвах декілька співавторів, то додаткові бали розподіляються у рівних долях між співавторами, з округленням до цілої частини.

 

Правила прийому на навчання до Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2018 році - скачать